جستجو
فیلتر ها
بستن

دیواره بیستون فروردین 94

برنامه: صعود به دیواره بیستون، مسیرقرارگاه - پناهگاه کام اژدها منطقه: کرمانشاه تاریخ اجرای برنامه: 1394/01/01 تعداد همنوردان: 2 نفر

QR-Code

از زمستان برنامه دیواره بیستون را با دوستان تبریزی خود هماهنگ کرده بودیم که هفته اول عید را در منطقه بیستون دیواره نوردی کنیم، اما آقای نوجوان یک هفته قبل از عید در دیواره توربین تبریز، دچار مصدومیت شدند و ما تصمیم گرفتیم دو نفره برنامه خود را اجرا کنیم

ساعت 8.00 صبح بعد از نرمش و گرم نمودن بدن آماده صعود شدیم. از آنجا سه طول مسیر را باید فری سولو صعود نمود و یا ازابزاراستفاده کرد. به دلیل اینکه در این سه طول، رول کوبی های موجود، پنهان هستند یا قابل اطمینان نمی باشن، اولین کارگاه مسیر در کنار تابلو مسیر میباشد که از دو رول و سیم بکسل تشکیل شده که قابل اطمینان است. به تازگی در طول اول مسیر چندین رول کار گذاشته اند و بعد از طول اول باید از شکاف سمت چپ کارگاه بالا رفت که وارد طا قچه ی بزرگی می شود. از سمت راست طاقچه بالا رفته و بعد از چند متر تراورس وارد طاقچه ی سمت راست می شویم و درانتهای طاقچه سمت راست، رول های طول سوم پیداهستند. طول سوم مسیر کارگاه ندارد ولی دارای میانی های خوب می باشد، برای حمایت باید با ابزارهای موجود کارگاه ایجاد کرد. در ادامه از طرف چپ کارگاه تراورس کرده تا بر روی یال مجاور رسیدیم از آنجا دو طول بدون کارگاه و میانی فقط با ابزارگذاری صعود نمودیم تا به طاقچه ی بزرگ رسیدیم. ادامه مسیر مشخص و دارای رول می باشد ولی قابل ذکر است طول آخر مسیر دارای تراورسی به سمت نقره دره است که برای صعود به قله استفاده می شود و کارگاه آن از دو رول و سیم بکسل درست شده است

فرود از نقره دره

مسیر نقره دره از پشت پناهگاه شروع می شود. اولین کارگاه از یک تک رول 18 و حلقه درست شده است. بعد ازفرودی معلق به کارگاه دوم رسیدیم که مانند کارگاه اول بود. در کارگاه سوم با یک رول و طناب از کارگاه اصلی بک آپ گرفته شده بود و گارگاه چهارم از سه رول و وحلقه که با طناب انفرادی به هم متصل شده بودن درست شده بود. کارگاه پنجم تا دهم از دو رول و زنجیر و حلقه درست شده بود که کار ترمیم آنها را بچه های تبریز به خوبی انجام داده بودند. آخرین کارگاه از دو رول و سیم بکسل درست شده که در میان گودی قرار گرفته و تنها کارگاه پنهان مسیر است

نفرات تیم : زهرا رستم آبادی و فرشاد پولادی

نکات مهم

مسیر کام اژدها یا مسیر نا بلدکش دارای مسیرها و کارگاهای پنهان می باشد و به همین خاطر بهتر است برای صعود از راهنماهای محلی استفاده کنید

شفت، کیل، فرند وابزار حمایتی نیاز است

به همراه داشتن آب کافی ضروری است چرا که در فصل بهار هوا بسیار گرم است

بهتر است از طناب های 50 متری استفاده شود به دلیل این که کارگاه های فرود 50 متری میباشند

 

عکس و گزارش از آقای فرشاد پولادی

 

از زمستان برنامه دیواره بیستون را با دوستان تبریزی خود هماهنگ کرده بودیم که هفته اول عید را در منطقه بیستون دیواره نوردی کنیم، اما آقای نوجوان یک هفته قبل از عید در دیواره توربین تبریز، دچار مصدومیت شدند و ما تصمیم گرفتیم دو نفره برنامه خود را اجرا کنیم

ساعت 8.00 صبح بعد از نرمش و گرم نمودن بدن آماده صعود شدیم. از آنجا سه طول مسیر را باید فری سولو صعود نمود و یا ازابزاراستفاده کرد. به دلیل اینکه در این سه طول، رول کوبی های موجود، پنهان هستند یا قابل اطمینان نمی باشن، اولین کارگاه مسیر در کنار تابلو مسیر میباشد که از دو رول و سیم بکسل تشکیل شده که قابل اطمینان است. به تازگی در طول اول مسیر چندین رول کار گذاشته اند و بعد از طول اول باید از شکاف سمت چپ کارگاه بالا رفت که وارد طا قچه ی بزرگی می شود. از سمت راست طاقچه بالا رفته و بعد از چند متر تراورس وارد طاقچه ی سمت راست می شویم و درانتهای طاقچه سمت راست، رول های طول سوم پیداهستند. طول سوم مسیر کارگاه ندارد ولی دارای میانی های خوب می باشد، برای حمایت باید با ابزارهای موجود کارگاه ایجاد کرد. در ادامه از طرف چپ کارگاه تراورس کرده تا بر روی یال مجاور رسیدیم از آنجا دو طول بدون کارگاه و میانی فقط با ابزارگذاری صعود نمودیم تا به طاقچه ی بزرگ رسیدیم. ادامه مسیر مشخص و دارای رول می باشد ولی قابل ذکر است طول آخر مسیر دارای تراورسی به سمت نقره دره است که برای صعود به قله استفاده می شود و کارگاه آن از دو رول و سیم بکسل درست شده است

فرود از نقره دره

مسیر نقره دره از پشت پناهگاه شروع می شود. اولین کارگاه از یک تک رول 18 و حلقه درست شده است. بعد ازفرودی معلق به کارگاه دوم رسیدیم که مانند کارگاه اول بود. در کارگاه سوم با یک رول و طناب از کارگاه اصلی بک آپ گرفته شده بود و گارگاه چهارم از سه رول و وحلقه که با طناب انفرادی به هم متصل شده بودن درست شده بود. کارگاه پنجم تا دهم از دو رول و زنجیر و حلقه درست شده بود که کار ترمیم آنها را بچه های تبریز به خوبی انجام داده بودند. آخرین کارگاه از دو رول و سیم بکسل درست شده که در میان گودی قرار گرفته و تنها کارگاه پنهان مسیر است

نفرات تیم : زهرا رستم آبادی و فرشاد پولادی

نکات مهم

مسیر کام اژدها یا مسیر نا بلدکش دارای مسیرها و کارگاهای پنهان می باشد و به همین خاطر بهتر است برای صعود از راهنماهای محلی استفاده کنید

شفت، کیل، فرند وابزار حمایتی نیاز است

به همراه داشتن آب کافی ضروری است چرا که در فصل بهار هوا بسیار گرم است

بهتر است از طناب های 50 متری استفاده شود به دلیل این که کارگاه های فرود 50 متری میباشند

 

عکس و گزارش از آقای فرشاد پولادی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است