جستجو
فیلتر ها
بستن

قله دوبرار شهریور 94

گزارش برنامه 20 شهریورماه 94 پلور

QR-Code

زمان آغاز حرکت در ساعت 16:14 روز پنجشنبه ششم شهریور ماه 94 بود و مسیر حرکت از سرنوری به سمت آزادگان بود. در مسیر رودهن _ آمل از شهرستان های پردیس، بومهن، رودهن، جاجرود، آبعلی، امام زاده هاشم و پلور عبور کردیم. 2 کیلومتر بعد از پلور یک مسیر انحرافی در سمت راست مسیر تهران- آمل وجود دارد که تابلوی روستای لاسم هست که بعد از پیمودن مسافت 14 کیلومتری، در ساعت 18:35 به روستای لاسم رسیدیم.

 

بعد از عبور از مسجد جامع لاسم و وارد شدن به اولین کوچه بعد از مسجد به خانه کوهنوردان لاسم رسیدیم که با هماهنگی های صورت گرفته توسط دوست و همنورد عزیزمون آقای حسن صحرایی با سرپرست گروه کوهنوردی کانون بازنشستگی تهران-کرج آقای اعظمی، در خانه کوهنوردان مستقر شدیم.

 

 

اده هاشم و پلور عبور کردیم. 2 کیلومتر بعد از پلور یک مسیر انحرافی در سمت راست مسیر تهران- آمل وجود دارد که تابلوی روستای لاسم هست که بعد از پیمودن مسافت 14 کیلومتری، در ساعت 18:35 به روستای لاسم رسیدیم.

کمی در روستای لاسم گشت زدیم و تعدادی از دوستان به نزدیکی مسیر شروع حرکت رفتند و مسیر را توسط یکی از بومی های روستا شناسایی کردند. شب را در خانه کوهنوردان سپری کردیم.

ساعت 4 بامداد روز جمعه از خانه برای شروع کوهنوردی خارج شدیم. شروع حرکت کوهنوردی از گوسفند سرا در 6 کیلومتری خانه کوهنوردان در ارتفاع 2700 متری بود و مسیر حرکت هم از سمت شرق خط الراس به قله دوبرار بود. شروع حرکت از پای کوه ساعت 4:30 بامداد بود که تصمیم بر این شده بود که گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر و گروه کوهنوردی کانون بازنشستگاه تهران - کرج با هم حرکت کرده و قله را صعود کنیم. در ابتدای مسیر به مه غلیظی برخورد کردیم که با وجود تاریکی هوا حرکت گروه به مشکل برخورد. بعد از عبور از سنگ سیاه و دره انگمار بروی یال سفید آب قرار گرفتیم.

در این قسمت از مسیر پس از عبور از مه، قله دماوند نمایان شد که در واقع پشت سر ما قرار داشت و با ابرهای بالا سرش خود نمایی میکرد.

بعد از عبور از این یال ساعت 10 صبح در ارتفاع 4064 متری به قله سوزچال رسیدیم که قله روشوره مقابل قله سوزچال قرار داشت.

 

بعد از کمی توقف، از قله به روی خط الراس و در جهت قله دوبرار حرکت کردیم. در مسیر به تیغه ای در خط الراس برخورد کردیم که عبور از این تیغه مشکل بود. دریاچه های هویر و تار از لبه این تیغه قابل مشاهده بود که در این زاویه قله زرینه کوه قابل مشاهده بود و دریاچه ها در دامنه قله قرار داشتند.

دریاچه تار در راست تصویر و دریاچه هویر در سمت چپ تصویر.

در طی مسیر بار ها به فسیل هایی روی تکه سنگها برخورد میکردیم که در نوع خودش جالب بود.

بعد از عبور از روی خط الراس ساعت 13:20 به قله دوبرار رسیدم و با کمک پروردگار توانستیم باز هم یکی از قله های سخت ایران زمین، یعنی قله دوبرار را صعود کنیم.

 

بعد از عکس گرفتن روی قله مشغول ناهار خوردن شدیم و ساعت 14:15 از قله به سمت پایین حرکت کردیم.

مسیر انتخابی برگشت سخت و بعضی نقاط دست به سنگ سنگین وجود داشت که به دره منتهی میشد. توصیه میکنم به هیچ عنوان این مسیر را برای برگشت انتخاب نکنید.

بعد از عبور از دره و مسیر پاکوب به جاده رسیدیم و در ساعت 19 روستای لاسم بودیم و با کمی توقف در لاسم راه خانه را پیش گرفتیم.

همنوردان شرکت کننده گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: آقایان جوانمرد، قربانی، دادجو، شکری، رافعی

 

ردند. شب را در خانه کوهنوردان سپری کردیم.

ساعت 4 بامداد روز جمعه از خانه برای شروع کوهنوردی خارج شدیم. شروع حرکت کوهنوردی از گوسفند سرا در 6 کیلومتری خانه کوهنوردان در ارتفاع 2700 متری بود و مسیر حرکت هم از سمت شرق خط الراس به قله دوبرار بود. شروع حرکت از پای کوه ساعت 4:30 بامداد بود که تصمیم بر این شده بود که گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر و گروه کوهنوردی کانون بازنشستگاه تهران - کرج با هم حرکت کرده و قله را صعود کنیم. در ابتدای مسیر به مه غلیظی برخورد کردیم که با وجود تاریکی هوا حرکت گروه به مشکل برخورد. بعد از عبور از سنگ سیاه و دره انگمار بروی یال سفید آب قرار گرفتیم.

در این قسمت از مسیر پس از عبور از مه، قله دماوند نمایان شد که در واقع پشت سر ما قرار داشت و با ابرهای بالا سرش خود نمایی میکرد.

بعد از عبور از این یال ساعت 10 صبح در ارتفاع 4064 متری به قله سوزچال رسیدیم که قله روشوره مقابل قله سوزچال قرار داشت.

 

بعد از کمی توقف، از قله به روی خط الراس و در جهت قله دوبرار حرکت کردیم. در مسیر به تیغه ای در خط الراس برخورد کردیم که عبور از این تیغه مشکل بود. دریاچه های هویر و تار از لبه این تیغه قابل مشاهده بود که در این زاویه قله زرینه کوه قابل مشاهده بود و دریاچه ها در دامنه قله قرار داشتند.

دریاچه تار در راست تصویر و دریاچه هویر در سمت چپ تصویر.

در طی مسیر بار ها به فسیل هایی روی تکه سنگها برخورد میکردیم که در نوع خودش جالب بود.

بعد از عبور از روی خط الراس ساعت 13:20 به قله دوبرار رسیدم و با کمک پروردگار توانستیم باز هم یکی از قله های سخت ایران زمین، یعنی قله دوبرار را صعود کنیم.

 

بعد از عکس گرفتن روی قله مشغول ناهار خوردن شدیم و ساعت 14:15 از قله به سمت پایین حرکت کردیم.

مسیر انتخابی برگشت سخت و بعضی نقاط دست به سنگ سنگین وجود داشت که به دره منتهی میشد. توصیه میکنم به هیچ عنوان این مسیر را برای برگشت انتخاب نکنید.

بعد از عبور از دره و مسیر پاکوب به جاده رسیدیم و در ساعت 19 روستای لاسم بودیم و با کمی توقف در لاسم راه خانه را پیش گرفتیم.

همنوردان شرکت کننده گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: آقایان جوانمرد، قربانی، دادجو، شکری، رافعی

 

زمان آغاز حرکت در ساعت 16:14 روز پنجشنبه ششم شهریور ماه 94 بود و مسیر حرکت از سرنوری به سمت آزادگان بود. در مسیر رودهن _ آمل از شهرستان های پردیس، بومهن، رودهن، جاجرود، آبعلی، امام زاده هاشم و پلور عبور کردیم. 2 کیلومتر بعد از پلور یک مسیر انحرافی در سمت راست مسیر تهران- آمل وجود دارد که تابلوی روستای لاسم هست که بعد از پیمودن مسافت 14 کیلومتری، در ساعت 18:35 به روستای لاسم رسیدیم.

 

بعد از عبور از مسجد جامع لاسم و وارد شدن به اولین کوچه بعد از مسجد به خانه کوهنوردان لاسم رسیدیم که با هماهنگی های صورت گرفته توسط دوست و همنورد عزیزمون آقای حسن صحرایی با سرپرست گروه کوهنوردی کانون بازنشستگی تهران-کرج آقای اعظمی، در خانه کوهنوردان مستقر شدیم.

 

 

اده هاشم و پلور عبور کردیم. 2 کیلومتر بعد از پلور یک مسیر انحرافی در سمت راست مسیر تهران- آمل وجود دارد که تابلوی روستای لاسم هست که بعد از پیمودن مسافت 14 کیلومتری، در ساعت 18:35 به روستای لاسم رسیدیم.

کمی در روستای لاسم گشت زدیم و تعدادی از دوستان به نزدیکی مسیر شروع حرکت رفتند و مسیر را توسط یکی از بومی های روستا شناسایی کردند. شب را در خانه کوهنوردان سپری کردیم.

ساعت 4 بامداد روز جمعه از خانه برای شروع کوهنوردی خارج شدیم. شروع حرکت کوهنوردی از گوسفند سرا در 6 کیلومتری خانه کوهنوردان در ارتفاع 2700 متری بود و مسیر حرکت هم از سمت شرق خط الراس به قله دوبرار بود. شروع حرکت از پای کوه ساعت 4:30 بامداد بود که تصمیم بر این شده بود که گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر و گروه کوهنوردی کانون بازنشستگاه تهران - کرج با هم حرکت کرده و قله را صعود کنیم. در ابتدای مسیر به مه غلیظی برخورد کردیم که با وجود تاریکی هوا حرکت گروه به مشکل برخورد. بعد از عبور از سنگ سیاه و دره انگمار بروی یال سفید آب قرار گرفتیم.

در این قسمت از مسیر پس از عبور از مه، قله دماوند نمایان شد که در واقع پشت سر ما قرار داشت و با ابرهای بالا سرش خود نمایی میکرد.

بعد از عبور از این یال ساعت 10 صبح در ارتفاع 4064 متری به قله سوزچال رسیدیم که قله روشوره مقابل قله سوزچال قرار داشت.

 

بعد از کمی توقف، از قله به روی خط الراس و در جهت قله دوبرار حرکت کردیم. در مسیر به تیغه ای در خط الراس برخورد کردیم که عبور از این تیغه مشکل بود. دریاچه های هویر و تار از لبه این تیغه قابل مشاهده بود که در این زاویه قله زرینه کوه قابل مشاهده بود و دریاچه ها در دامنه قله قرار داشتند.

دریاچه تار در راست تصویر و دریاچه هویر در سمت چپ تصویر.

در طی مسیر بار ها به فسیل هایی روی تکه سنگها برخورد میکردیم که در نوع خودش جالب بود.

بعد از عبور از روی خط الراس ساعت 13:20 به قله دوبرار رسیدم و با کمک پروردگار توانستیم باز هم یکی از قله های سخت ایران زمین، یعنی قله دوبرار را صعود کنیم.

 

بعد از عکس گرفتن روی قله مشغول ناهار خوردن شدیم و ساعت 14:15 از قله به سمت پایین حرکت کردیم.

مسیر انتخابی برگشت سخت و بعضی نقاط دست به سنگ سنگین وجود داشت که به دره منتهی میشد. توصیه میکنم به هیچ عنوان این مسیر را برای برگشت انتخاب نکنید.

بعد از عبور از دره و مسیر پاکوب به جاده رسیدیم و در ساعت 19 روستای لاسم بودیم و با کمی توقف در لاسم راه خانه را پیش گرفتیم.

همنوردان شرکت کننده گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: آقایان جوانمرد، قربانی، دادجو، شکری، رافعی

 

ردند. شب را در خانه کوهنوردان سپری کردیم.

ساعت 4 بامداد روز جمعه از خانه برای شروع کوهنوردی خارج شدیم. شروع حرکت کوهنوردی از گوسفند سرا در 6 کیلومتری خانه کوهنوردان در ارتفاع 2700 متری بود و مسیر حرکت هم از سمت شرق خط الراس به قله دوبرار بود. شروع حرکت از پای کوه ساعت 4:30 بامداد بود که تصمیم بر این شده بود که گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر و گروه کوهنوردی کانون بازنشستگاه تهران - کرج با هم حرکت کرده و قله را صعود کنیم. در ابتدای مسیر به مه غلیظی برخورد کردیم که با وجود تاریکی هوا حرکت گروه به مشکل برخورد. بعد از عبور از سنگ سیاه و دره انگمار بروی یال سفید آب قرار گرفتیم.

در این قسمت از مسیر پس از عبور از مه، قله دماوند نمایان شد که در واقع پشت سر ما قرار داشت و با ابرهای بالا سرش خود نمایی میکرد.

بعد از عبور از این یال ساعت 10 صبح در ارتفاع 4064 متری به قله سوزچال رسیدیم که قله روشوره مقابل قله سوزچال قرار داشت.

 

بعد از کمی توقف، از قله به روی خط الراس و در جهت قله دوبرار حرکت کردیم. در مسیر به تیغه ای در خط الراس برخورد کردیم که عبور از این تیغه مشکل بود. دریاچه های هویر و تار از لبه این تیغه قابل مشاهده بود که در این زاویه قله زرینه کوه قابل مشاهده بود و دریاچه ها در دامنه قله قرار داشتند.

دریاچه تار در راست تصویر و دریاچه هویر در سمت چپ تصویر.

در طی مسیر بار ها به فسیل هایی روی تکه سنگها برخورد میکردیم که در نوع خودش جالب بود.

بعد از عبور از روی خط الراس ساعت 13:20 به قله دوبرار رسیدم و با کمک پروردگار توانستیم باز هم یکی از قله های سخت ایران زمین، یعنی قله دوبرار را صعود کنیم.

 

بعد از عکس گرفتن روی قله مشغول ناهار خوردن شدیم و ساعت 14:15 از قله به سمت پایین حرکت کردیم.

مسیر انتخابی برگشت سخت و بعضی نقاط دست به سنگ سنگین وجود داشت که به دره منتهی میشد. توصیه میکنم به هیچ عنوان این مسیر را برای برگشت انتخاب نکنید.

بعد از عبور از دره و مسیر پاکوب به جاده رسیدیم و در ساعت 19 روستای لاسم بودیم و با کمی توقف در لاسم راه خانه را پیش گرفتیم.

همنوردان شرکت کننده گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: آقایان جوانمرد، قربانی، دادجو، شکری، رافعی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است